Kategórie

Kontakty

Martin Čuka ASSIS-Consulting
Nábrežná 46
Nové Zámky
tel: +421 917 146 722
predaj@vyzdobsa.sk
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4405 2405

naša cena 1,30 €
skladom
naša cena 2,20 €
skladom

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky1. Všeobecné ustanovenia a definície

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Martin Čuka ASSIS Consulting , so sídlom Nábrežná 46 Nové Zámky 94001, IČO46 364811 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci"), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného webu "e-shop" www.VyzdobSa.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu VyzdobSa.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. . § 588 a nasl. v spojení s ust. . § 612 a nasl. zákona č .. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnom vyplnení elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu predávajúceho.


2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Martin Čuka ASSIS Consulting.

2.4 Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
* Prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
* Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3.3 Zákazník, ktorý v určenej lehote uloženia tovaru na pošte alebo zasielkovni.sk nepreberie tovar, berie na seba riziko peňažnej pokuty za vzniknuté penažné náklady pri odoslaní a vrátení tovaru. Výška pokuty bude vymáhaná podľa vzniknutej škody individuálne.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č .. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu všetky prijaté plnenia, poštovné, a iné vynaložené prostriedky.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* Kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí.
* Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt, a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale ak sa jedná o ochrannú fóliou
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe - faktúra a vyplnený Formulár o Odstúpení od zmluvy

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


5. Cenové podmienky
5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v časti 6.

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR


6. Poštovné a balné
6.1 Spoločnosť Martin Čuka ASSIS Consulting si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a je pevne daná a viditelná pri voľbe dopravy.

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar
7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Martin Čuka ASSIS Consulting, uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby.

7.3 Platba Kreditnou Kartou cez platobnú bránu GoPay.

 

8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar nieje k dispozícii k osobnému odberu v sídle spoločnosti Martin Čuka ASSIS Consulting.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky.


9. Záručné podmienky a reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti AWGifts Slovensko a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode www.VyzdobSa.sk.  Pri jeho dodaní je priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* Či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* Či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* Či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Martin Čuka ASSIS Consulting

Nábrežná 46
Nové Zámky 94001

A to vyplnením reklamačného listu.
Všetky polia v reklamačnom liste určené pre kupujúceho musia byť vyplnené, inak sa reklamácia poažuje za neplatnú.

 


10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.VyzdobSa.sk
10.1 Spoločnosť Martin Čuka ASSIS Consulting.  Upozorňuje, že informácie uvedené na www.vyzdobsa.sk  môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť Martin Čuka ASSIS Consulting. Môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť Martin Čuka ASSIS Consulting. Nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť Martin Čuka ASSIS Consulting.  sa plne riadi zákonom č .. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. Newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12

 

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predaj@VyzdobSa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK .
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.    Odstúpenie od zmluvy
    Reklamačný formulár
OWVkZjk2N